Stitch.Database Documentation

DBResult Constructor 

Constructor

public DBResult(
   DatabaseType Type
);

See Also

DBResult Class | Stitch.Database Namespace